فارض نت اخی جهان http://fareznet.ir 2019-05-18T01:09:14+01:00 text/html 2017-10-11T14:42:33+01:00 fareznet.ir قدیر پیری اخی جهانی فایل لایه باز تابلوی سر در مدرسه http://fareznet.ir/post/30 <p style="text-align: center;"><img src="http://s8.picofile.com/file/8308441200/Tablo_Madrese.jpg" alt="" width="470" height="174"></p><p><a title="پرداخت آنلاین" href="https://zarinp.al/141070" target="_blank"><img style="display: block; margin-left: auto; margin-right: auto;" src="https://cdn.zarinpal.com/badges/easypay/logo1.png" alt=""></a></p> text/html 2013-09-08T17:10:18+01:00 fareznet.ir قدیر پیری اخی جهانی خبرها و رویدادهای اخی جهان http://fareznet.ir/post/2 <p><object style="display: block; margin-left: auto; margin-right: auto;" width="460" height="60" data="http://upir.ir/941/flashvortex_8a08f.swf" type="application/x-shockwave-flash"><param name="src" value="http://upir.ir/941/flashvortex_8a08f.swf"><param name="quality" value="high"></object></p><p style="text-align: center;"><span style="color: #ff0000; font-size: x-large;"><a href="http://s2.picofile.com/file/7335764294/%D8%A7%D8%AE%DB%8C_%D8%AC%D9%87%D8%A7%D9%86.jpg" target="_blank"><img src="http://s2.picofile.com/file/7335764294/%D8%A7%D8%AE%DB%8C_%D8%AC%D9%87%D8%A7%D9%86.jpg" alt="" width="462" height="213"></a><br></span></p><p style="text-align: center;"><a href="http://piriflax.persianblog.ir/post/126/" target="_blank"><span style="font-size: small; color: #ff0000;"><span style="color: #0000ff;">اخبار اخی جهان</span> را در&nbsp;ادامه مطلب بخوانید .</span></a></p><noscript></noscript><script type="text/javascript" src="http://api.khabarfarsi.net/sites/widgets/modules/common/script.php?widget=metisTicker&amp;widget-border=1&amp;widget-title=خبرهای داغ&amp;src=http://api.khabarfarsi.net/api/news/top/1?tid=%2A&amp;output=json"></script><p style="text-align: center;"><a href="http://www.blogskin.ir/tools/email/?email=pirigh@gmail.com" target="_blank"><img src="http://blogskins.ir/tools/email/c.png" alt="تماس با ما" border="0"></a></p><p style="text-align: center;"><a href="http://piriflax.persianblog.ir/post/126/" target="_blank"><span style="font-size: small; color: #ff0000;">خواندن خبرهای اخی جهان&nbsp;</span>در&nbsp;ادامه مطلب</a>&nbsp;</p> text/html 2013-09-08T17:02:16+01:00 fareznet.ir قدیر پیری اخی جهانی فارض نت اخی جهان http://fareznet.ir/post/1 <div style="text-align: center;"><img src="http://s5.picofile.com/file/8125909368/anigif_farez.gif" alt="ADSstyle=" display:="" block;="" margin-left:="" auto;="" margin-right:="" auto;"="" width="468" height="88" data="http://flashmanavi.persiangig.com/shomareshgar/gheybat2.swf" type="application/x-shockwave-flash"></div><param name="quality" value="high"><param name="src" value="http://flashmanavi.persiangig.com/shomareshgar/gheybat2.swf"><p></p><p style="text-align: center;"><img src="http://s3.picofile.com/file/7637861612/%D8%B9%D9%86%D9%88%D8%A7%D9%86.gif" alt="" width="164" height="160"></p><p style="text-align: center;">&nbsp;<img src="http://s5.picofile.com/file/8146434926/la_elah.gif" alt=""></p><p style="text-align: center;"><img src="http://s5.picofile.com/file/8102750776/%D9%85%D8%B4%D8%A7%D9%87%D8%AF%D9%87_%D9%88%D8%A8%D8%B3%D8%A7%DB%8C%D8%AA.png" alt="" width="273" height="91"></p><p style="text-align: center;"><img src="http://upir.ir/941/1331-G_6096a.gif" alt="" width="432" height="70"></p><p style="text-align: center;"><a href="http://piriflax.persianblog.ir/archive/" target="_blank"><img src="http://s5.picofile.com/file/8121749800/anigif_dast_rasi.gif" alt="" width="479" height="88"></a></p><p style="text-align: center;"><span style="font-size: small;"><span style="color: #ff0000;">&nbsp;پس از باز شدن فهرست&nbsp;</span>کافیست<span style="color: #0000ff;"> از کلید ترکیبی <span style="color: #ff0000;">CTrl+F</span> استفاده کنید</span>. با این کار <span style="color: #0000ff;">یک کادر با نام Find</span> برای شما باز می شود ، &nbsp;و&nbsp;</span><span style="font-size: small;">پس از تایپ</span><span style="font-size: small;">&nbsp;<span>،</span></span><span style="font-size: small;">&nbsp;کلمه &nbsp;مورد نظر شما در صفحه بصورت <span style="color: #ff00ff;">رنگی</span> در می آید.</span></p><p style="text-align: center;"><a href="http://web2.0calc.com/" rel="nofollow" target="_blank"><img src="http://upload.ghashang.com/images/1lity8f0i9ehffasmhnt.png" alt="e20mails" border="0"></a><a href="http://widgets.farsnews.com/leagues/" target="_blank"><img src="http://upload.ghashang.com/images/x8rsjkbybth49yorkbtq.png" alt="e20mails"></a></p><p style="text-align: center;">&nbsp;&nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; <img src="http://glitter-graphics.org/images/text/crl/m.gif" alt=""><img src="http://glitter-graphics.org/images/text/crl/a.gif" alt=""><img src="http://glitter-graphics.org/images/text/crl/l.gif" alt=""><img src="http://glitter-graphics.org/images/text/crl/a.gif" alt=""><img src="http://glitter-graphics.org/images/text/crl/s.gif" alt=""></p><p style="text-align: center;">&nbsp;<span style="font-size: medium;">&nbsp;&nbsp;</span> <a href="http://khamenei313.persiangig.com/image/mazhabi/8.gif" target="_blank"><img src="http://khamenei313.persiangig.com/image/mazhabi/8.gif" alt=""></a></p><div align="right"><table style="text-align: center; width: 468px; height: 124px; margin-left: auto; margin-right: auto;" dir="rtl" border="1" cellspacing="0" cellpadding="0"><tbody><tr><td style="text-align: center;" width="219"><p dir="RTL"><span style="color: #ff0000;">سرود ( مولا امام منتظر )</span></p></td><td width="219"><p dir="RTL" align="center"><span style="background-color: #ffff00; color: #000000;"><a href="http://s2.picofile.com/file/7244879993/Track_7.wma.html" target="_blank"><span style="background-color: #ffff00; color: #000000;">بشنوید</span></a></span></p></td><td width="219"><p style="text-align: center;" dir="RTL" align="center"><span style="color: #000080;"><a href="http://s2.picofile.com/file/7244879993/Track_7.wma.html" target="_blank"><span style="color: #000080;">دانلود کنید</span></a></span></p></td></tr><tr><td style="text-align: center;" width="219"><p dir="RTL"><span style="color: #ff0000;">فلش زیبای ( مهدی بیا )</span></p></td><td width="219"><p dir="RTL" align="center">&nbsp;</p></td><td width="219"><p dir="RTL" align="center"><span style="color: #000080;"><a href="http://s1.picofile.com/file/7293330000/%D9%85%D9%87%D8%AF%DB%8C_%D8%A8%DB%8C%D8%A7.exe.html" target="_blank"><span style="color: #000080;">دانلود کنید</span></a></span></p></td></tr><tr><td style="text-align: center;" width="219"><p dir="RTL"><span style="color: #ff0000;">یا علی موسی الرضا &nbsp; (ع)</span></p></td><td width="219"><p dir="RTL" align="center"><span style="background-color: #ffff00; color: #000000;"><a href="http://s3.picofile.com/file/7517540749/farez.mp3.html" target="_blank"><span style="background-color: #ffff00; color: #000000;">بشنوید</span></a></span></p></td><td width="219"><p dir="RTL" align="center"><span style="color: #000080;">د<a href="http://s3.picofile.com/file/7517540749/farez.mp3.html" target="_blank"><span style="color: #000080;">انلود کنید</span></a></span></p></td></tr><tr><td style="text-align: center;" width="219"><p dir="RTL"><span style="color: #ff0000;">مهر &nbsp;علی(ع) و زهرا (س)</span></p></td><td style="text-align: center;" width="219"><span style="background-color: #ffff00; color: #000000;"><a href="http://s3.picofile.com/file/7533905799/mehre_Ali_Zahra.mp3.html" target="_blank"><span style="background-color: #ffff00; color: #000000;">بشنوید</span></a></span></td><td width="219"><p dir="RTL" align="center"><span style="color: #000080;"><a href="http://s3.picofile.com/file/7533905799/mehre_Ali_Zahra.mp3.html" target="_blank"><span style="color: #000080;">دانلود کنید</span></a></span></p></td></tr><tr><td style="text-align: center;" width="219"><p dir="RTL"><span style="color: #ff0000;">محبوب ترین&nbsp; (‌ بیا مهدی )</span></p></td><td style="text-align: center;" width="219"><p dir="RTL" align="center"><span style="background-color: #ffff00; color: #000000;"><a href="http://s1.picofile.com/file/7668495478/05_Mahbubtarin.mp3.html" target="_blank"><span style="background-color: #ffff00; color: #000000;">بشنوید</span></a></span></p></td><td width="219"><p style="text-align: center;" dir="RTL" align="center"><span style="color: #000080;"><a href="http://s1.picofile.com/file/7668495478/05_Mahbubtarin.mp3.html" target="_blank"><span style="color: #000080;">دانلود کنید</span></a></span></p></td></tr></tbody></table></div> text/html 2013-09-07T05:07:38+01:00 fareznet.ir قدیر پیری اخی جهانی خبرهای فوری و آنلاین http://fareznet.ir/post/3 <br><p style="text-align: center;"><img src="http://ciro.asmenet.it/img/public/news10.gif" alt="" height="197" width="477"></p><script type="text/javascript" src="http://www.parset.com/Feed"></script> text/html 2013-09-06T21:11:07+01:00 fareznet.ir قدیر پیری اخی جهانی یوزر نیم و پسوردهای روزانه NOD 2 http://fareznet.ir/post/4 <p style="text-align: center;"><object style="display: block; margin-left: auto; margin-right: auto;" width="453" height="66" data="http://upir.ir/941/flashvortex-1-.swf" type="application/x-shockwave-flash"><param name="quality" value="high"><param name="src" value="http://upir.ir/941/flashvortex-1-.swf"></object></p><p style="text-align: center;"><img src="http://s5.picofile.com/file/8146434034/445bbc9e911_1_.jpg" alt="" width="465" height="309"></p><p style="text-align: center;" dir="RTL"><span style="font-size: medium;"><span style="font-family: SDF, 'Times new roman';"><span style="line-height: 30px;"><span id="ctl00_cphMiddleRight_Sampa_Web_View_TimeUI_ShowDate20cphMiddleRight_3409_lblShamsiDate" class="today-shamsi">۲۳</span></span></span><span style="color: #ff0000;">&nbsp; شهریور</span><span style="color: #ff0000;">&nbsp; &nbsp;۱۳۹۴</span></span></p><p dir="RTL">&nbsp;<a href="http://piriflax.persianblog.ir/post/236/" target="_blank"><img style="display: block; margin-left: auto; margin-right: auto;" src="http://s5.picofile.com/file/8127228118/anigif_7777.gif" alt="" width="310" height="91"></a></p> text/html 2011-07-21T06:30:43+01:00 fareznet.ir قدیر پیری اخی جهانی برنامه های جاوا ( قابل اجرا در موبایل ) شماره .3l http://fareznet.ir/post/29 <div style="text-align: center;"><br></div><p style="text-align: center;"><span style="font-size: 10pt; color: black; font-family: Tahoma;" lang="AR-SA"><a href="http://s1.picofile.com/file/6998091546/java_MOB_3.zip.html" target="_blank" title="">برنامه های جاوا&nbsp; (&nbsp;15&nbsp;برنامه &nbsp;) در فایل .ZIP&nbsp;</a></span></p><p>&nbsp;<span style="font-size: 10pt; color: rgb(255, 255, 255); font-family: Tahoma;" lang="AR-SA">عناوین برنامه در ادامه مطلب</span></p><p style="text-align: justify;"><span style="font-size: 10pt; color: black; font-family: Tahoma;" lang="AR-SA"><a href="http://s1.picofile.com/file/6998091546/java_MOB_3.zip.html"><img style="float: left; width: 125px; height: 140px;" src="http://s1.picofile.com/file/6997389334/zip_256.png" alt=""></a></span></p> <p style="text-align: justify;"><span style="font-size: 10pt; color: black; font-family: Tahoma;" lang="AR-SA"></span></p> <p><br><span style="font-size: 10pt; color: rgb(255, 255, 255); font-family: Tahoma;" lang="AR-SA"></span></p><p style="text-align: justify;"><span style="font-size: 10pt; color: black; font-family: Tahoma;" lang="AR-SA"></span></p> <p style="text-align: justify;"><span style="font-size: 10pt; color: black; font-family: Tahoma;" lang="AR-SA"></span></p> <p style="text-align: justify;"><span style="font-size: 10pt; color: black; font-family: Tahoma;" lang="AR-SA"></span></p> <p style="text-align: justify;"><span style="font-size: 10pt; color: black; font-family: Tahoma;" lang="AR-SA"></span></p><p style="text-align: justify;"><span style="font-size: 10pt; color: black; font-family: Tahoma;" lang="AR-SA"></span></p> text/html 2011-07-20T04:07:21+01:00 fareznet.ir قدیر پیری اخی جهانی ثانیه شمار غیبت امام زمان (عج) http://fareznet.ir/post/28 <br><p style="text-align: center;"><a href="http://s1.picofile.com/file/6995842052/gheybat1.swf.html" target="_blank" title="">ثانیه شمار غیبت امام زمان (عج) .1</a><span style="font-size: large;"><img style="float: left;" src="http://s1.picofile.com/file/6995840040/30.jpg" alt="" height="197" width="127"></span></p><p style="text-align: center;"><a href="http://s1.picofile.com/file/6995845070/gheybat2.swf.html">ثانیه شمار غیبت امام زمان (عج) .2</a></p><p style="text-align: left;">&nbsp;</p><p>&nbsp;</p><p style="text-align: justify;">&nbsp;</p> text/html 2011-07-19T10:44:39+01:00 fareznet.ir قدیر پیری اخی جهانی اوقات شرعی ( فلش برای موبایل) http://fareznet.ir/post/27 <br><font color="#ff0000"><strong><br></strong></font><p></p><div class="post" align="right"><div class="noborder" style="display: block;padding: 5px;text-shadow: 1px 1px #black;-moz-border-radius: 5px;border-radius: 5px;-webkit-border-radius: 5px;margin-bottom:5px;background: #F5F5F5;border: 1px solid #808080;" align="center"><strong>*** &nbsp; دانلود فایل&nbsp;&nbsp; ***&nbsp;</strong></div><div class="noborder" style="display: block;padding: 5px;text-shadow: 1px 1px #black;-moz-border-radius: 5px;border-radius: 5px;-webkit-border-radius: 5px;margin-bottom:5px;background: #F5F5F5;border: 1px solid #808080;"><p style="text-align: right;">منبع: فارض نت</p><p style="text-align: right;">اوقات شرعی ( فلش برای موبایل) در فایل zip&nbsp;</p><p>&nbsp;کاری از دوست گرامی : آقای علیرضا طلوع</p><p><a href="http://s1.picofile.com/file/6991772632/OGHAT_SHAREI.zip.html" target="_blank" title="">لینك دانلود</a></p></div></div> text/html 2011-07-18T16:50:31+01:00 fareznet.ir قدیر پیری اخی جهانی ساعت فلش موبایل با تاریخ شمسی http://fareznet.ir/post/26 <br><font color="#ff0000"><strong><br></strong></font><p></p><div class="post" align="right"><div class="noborder" style="display: block;padding: 5px;text-shadow: 1px 1px #black;-moz-border-radius: 5px;border-radius: 5px;-webkit-border-radius: 5px;margin-bottom:5px;background: #F5F5F5;border: 1px solid #808080;" align="center"><strong>*** &nbsp; دانلود فایل&nbsp; ***&nbsp;</strong></div><div class="noborder" style="display: block;padding: 5px;text-shadow: 1px 1px #black;-moz-border-radius: 5px;border-radius: 5px;-webkit-border-radius: 5px;margin-bottom:5px;background: #F5F5F5;border: 1px solid #808080;"><p style="text-align: right;"><strong>&nbsp;</strong>منبع: فارض نت</p><p>30 عدد در فایل zip&nbsp;</p><p style="text-align: justify;" data-mce-style="text-align: justify;">با تشکر &nbsp;از دوست گرامی : آقای علیرضا طلوع</p><p style="text-align: justify;" data-mce-style="text-align: justify;"><a href="http://s1.picofile.com/file/6987754524/SWF30.zip.html" target="_blank" title="">لینك دانلود</a></p></div></div> text/html 2011-07-12T16:30:15+01:00 fareznet.ir قدیر پیری اخی جهانی نرم افزار فلش پلیر http://fareznet.ir/post/25 <p style="text-align: center;" data-mce-style="text-align: center;"><font size="3"><span style="color: #ff0000;" data-mce-style="color: #ff0000;">پس از دانلود &nbsp;راست کلیک و گزینه... Extract All&nbsp; را بزنید&nbsp;.</span></font></p><p style="text-align: center;" data-mce-style="text-align: center;"><font size="3">برای تماشای فایلهای فلش&nbsp; (&nbsp;<em>فلش پلیر )</em>&nbsp;را&nbsp; نصب نمایید.</font></p><p style="text-align: center;" data-mce-style="text-align: center;"><font size="3"><span style="color: rgb(0, 0, 255);" data-mce-style="color: #0000ff;"><a href="http://upin.ir/images/s1itxspzf08h7ljbx672.zip" target="_blank" data-mce-href="http://upin.ir/images/s1itxspzf08h7ljbx672.zip">فلش پلیر&nbsp; (1)</a>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; </span><a href="http://upin.ir/images/qtq831ry3hx7ilxufv6.zip" target="_blank" data-mce-href="http://upin.ir/images/qtq831ry3hx7ilxufv6.zip">فلش پلیر&nbsp; (2)</a>&nbsp;<span style="color: rgb(0, 0, 255);" data-mce-style="color: #0000ff;">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; &nbsp;&nbsp; &nbsp;&nbsp; &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; </span><a href="http://upin.ir/images/3np8ubq1gw6fuaxfciv0.zip" target="_blank" title=""><span style="color: rgb(0, 0, 255);" data-mce-style="color: #0000ff;"></span></a><a href="http://upin.ir/images/3np8ubq1gw6fuaxfciv0.zip" target="_blank" data-mce-href="http://upin.ir/images/3np8ubq1gw6fuaxfciv0.zip">فلش پلیر&nbsp; (3)</a>&nbsp;&nbsp;&nbsp; <br></font></p><p style="text-align: center;" data-mce-style="text-align: center;"><font size="3"><span style="color: #ff0000;" data-mce-style="color: #ff0000;">بهترین گزینه :&nbsp; شماره&nbsp; ( 3 )&nbsp; kmplayer</span></font></p> text/html 2011-07-12T11:51:31+01:00 fareznet.ir قدیر پیری اخی جهانی فلش صوتی دعای سلامتی امام زمان (عج) http://fareznet.ir/post/24 <br><font color="#ff0000"><strong><br></strong></font><p></p><div class="post" align="right"><div class="noborder" style="display: block;padding: 5px;text-shadow: 1px 1px #black;-moz-border-radius: 5px;border-radius: 5px;-webkit-border-radius: 5px;margin-bottom:5px;background: #F5F5F5;border: 1px solid #808080;" align="center"><strong>*** &nbsp; دانلود فایل&nbsp; ***&nbsp;</strong></div><div class="noborder" style="display: block;padding: 5px;text-shadow: 1px 1px #black;-moz-border-radius: 5px;border-radius: 5px;-webkit-border-radius: 5px;margin-bottom:5px;background: #F5F5F5;border: 1px solid #808080;"><p style="text-align: right;">منبع: فارض نت</p><p style="text-align: right;"><a href="http://www.sayehupload.com/images/xrq2w7zuddpiietr9pla.swf" data-mce-href="http://www.sayehupload.com/images/xrq2w7zuddpiietr9pla.swf">فلش صوتی دعای فرج (1).swf</a><strong> </strong><strong></strong></p><p style="text-align: right;"><a href="http://www.sayehupload.com/images/7955qp20p03xclrnj472.swf" target="_blank" title="">فلش صوتی دعای فرج (2).swf</a></p></div></div> text/html 2011-07-11T05:08:37+01:00 fareznet.ir قدیر پیری اخی جهانی نرم افزار Adobe.Reader.v9.4.0 برای مشاهده فایل های PDF http://fareznet.ir/post/23 <br><font color="#ff0000"><strong><br></strong></font><p></p><div class="post" align="right"><div class="noborder" style="display: block;padding: 5px;text-shadow: 1px 1px #black;-moz-border-radius: 5px;border-radius: 5px;-webkit-border-radius: 5px;margin-bottom:5px;background: #F5F5F5;border: 1px solid #808080;" align="center"><strong>***&nbsp; دانلود&nbsp; فایل &nbsp; ***&nbsp;</strong></div><div class="noborder" style="display: block;padding: 5px;text-shadow: 1px 1px #black;-moz-border-radius: 5px;border-radius: 5px;-webkit-border-radius: 5px;margin-bottom:5px;background: #F5F5F5;border: 1px solid #808080;"><p style="text-align: right;">&nbsp;منبع: فارض نت&nbsp;</p><p style="text-align: right;"><a href="http://piriflax.persiangig.com/gallery/Adobe.Reader.v9.4.zip" target="_blank" title="">لینك دانلود </a></p><p>پس از دانلود راست کلیک و گزینه... Extract All&nbsp; را بزنید&nbsp;و نرم افزار را نصب کنید .</p></div></div> text/html 2011-07-09T05:01:35+01:00 fareznet.ir قدیر پیری اخی جهانی تصاویر اتومبیل http://fareznet.ir/post/22 <br><font color="#ff0000"><strong><br></strong></font><p></p><div class="post" align="right"><div class="noborder" style="display: block;padding: 5px;text-shadow: 1px 1px #black;-moz-border-radius: 5px;border-radius: 5px;-webkit-border-radius: 5px;margin-bottom:5px;background: #F5F5F5;border: 1px solid #808080;" align="center"><strong>***&nbsp; دانلود فایل&nbsp; ***&nbsp;</strong></div><div class="noborder" style="display: block;padding: 5px;text-shadow: 1px 1px #black;-moz-border-radius: 5px;border-radius: 5px;-webkit-border-radius: 5px;margin-bottom:5px;background: #F5F5F5;border: 1px solid #808080;"><p style="text-align: right;">منبع: فارض نت</p><p style="text-align: right;"><a href="http://piriflax.persiangig.com/gallery/258.zip" target="_blank" title="">لینك دانلود </a></p><p style="text-align: right;">برای مشاهده :پس از دانلود &nbsp;راست کلیک و گزینه... Extract All&nbsp; را بزنید&nbsp;.</p></div></div> text/html 2011-07-07T12:41:36+01:00 fareznet.ir قدیر پیری اخی جهانی سخنان مظفرالدین‌ شاه در کاخ گلستان تهران http://fareznet.ir/post/21 <span lang="AR-SA">سخنان مظفرالدین‌ شاه در کاخ گلستان تهران</span><p><span lang="AR-SA"><span lang="AR-SA"><a href="http://www.bashgah.net/assets//Image/peoples/Mozaffareddin%20Shah//MozaffareddinShah6.jpg" data-mce-href="http://www.bashgah.net/assets//Image/peoples/Mozaffareddin%20Shah//MozaffareddinShah6.jpg"><img style="-ms-interpolation-mode: nearest-neighbor;" src="http://www.bashgah.net/assets//Image/peoples/Mozaffareddin%20Shah//MozaffareddinShah6.jpg" alt="" data-mce-src="http://www.bashgah.net/assets//Image/peoples/Mozaffareddin%20Shah//MozaffareddinShah6.jpg" data-mce-style="-ms-interpolation-mode: nearest-neighbor;" height="177" width="127"></a></span></span></p><p><span lang="AR-SA"><br></span></p><p><font size="2"><span lang="AR-SA">&nbsp;</span><span style="font-family: Tahoma;" data-mce-style="font-family: Tahoma;" lang="AR-SA">متن سخنان مظفرالدین‌ شاه خطاب به علی‌اصغر خان امین‌السلطان اتابک اعظم صدراعظم و وزراء عظام به شرح زیر است:</span></font></p><p style="direction: rtl; unicode-bidi: embed; text-align: right;" dir="rtl" data-mce-style="direction: rtl; unicode-bidi: embed; text-align: right;"><font size="2"><span style="font-family: Tahoma;" data-mce-style="font-family: Tahoma;" lang="AR-SA">"&nbsp;جناب اشرف اتابک اعظم از خدمات سابق و لاحق شما که تا به حال چهل سال است خدمت می‌کنید، از همه خدمات شما راضی هستم، به خصوص از خدمات این سه چهار ساله‌ای که در صدارت خود حساب می‌کنیم و ان‌شاءالله از عوض اینها را همه را به شما مرحمت خواهیم فرمود و شما هم ابداً ذره‌ای در خدمات خودتان ان‌شاءالله قصور نخواهید کرد و مرحمت ما را به اعلای درجه نسبت به خودتان بدانید.</span></font></p><p style="direction: rtl; unicode-bidi: embed; text-align: right;" dir="rtl" data-mce-style="direction: rtl; unicode-bidi: embed; text-align: right;"><font size="2"><span style="font-family: Tahoma;" data-mce-style="font-family: Tahoma;" lang="AR-SA">ان‌شاءالله رحمن بعد از چهار صد سال که خدمت بکنید امیدوار هستیم که همیشه خوب باشه، و این خدماتی که به من می‌کنید و به مملکت ایران می‌کنید البته خداوند او را بی [مکث] بی عوض نخواهد گذاشت، ان‌شاءالله عوض او را هم خدا و هم سایۀ خدا که خودمان باشیم به شما خواهم داد و از خدمات همه وزرا هم راضی هستیم و شما هم خدمات همه را حقیقتاً خوب عرض می‌کنید و همه را به موقع عرض می‌کنید."</span></font></p><p style="direction: rtl; unicode-bidi: embed; text-align: right;" dir="rtl" data-mce-style="direction: rtl; unicode-bidi: embed; text-align: right;"><br><font size="2"><span style="font-family: Tahoma;" data-mce-style="font-family: Tahoma;" lang="AR-SA"></span></font></p><p></p><div class="post" align="right"><div class="noborder" style="display: block;padding: 5px;text-shadow: 1px 1px #black;-moz-border-radius: 5px;border-radius: 5px;-webkit-border-radius: 5px;margin-bottom:5px;background: #F5F5F5;border: 1px solid #808080;" align="center"><strong>***&nbsp; دانلود فایل&nbsp; ***&nbsp;</strong></div><div class="noborder" style="display: block;padding: 5px;text-shadow: 1px 1px #black;-moz-border-radius: 5px;border-radius: 5px;-webkit-border-radius: 5px;margin-bottom:5px;background: #F5F5F5;border: 1px solid #808080;"><p style="text-align: right;">منبع: فارض نت <br></p><p style="text-align: right;"><a href="http://piriflax.persiangig.com/audio/iran.mp3" target="_blank" title="">لینك دانلود </a></p></div></div><br><p></p> text/html 2011-07-07T04:31:48+01:00 fareznet.ir قدیر پیری اخی جهانی ساعت فلش موبایل ( اختصاصی سایت فارض نت اخی جهان ) http://fareznet.ir/post/20 <br><font color="#ff0000"><strong><br></strong></font><p></p><div class="post" align="right"><div class="noborder" style="display: block;padding: 5px;text-shadow: 1px 1px #black;-moz-border-radius: 5px;border-radius: 5px;-webkit-border-radius: 5px;margin-bottom:5px;background: #F5F5F5;border: 1px solid #808080;" align="center"><strong>***&nbsp; دانلود ساعت های فلش&nbsp;&nbsp; ***&nbsp;</strong></div><div class="noborder" style="display: block;padding: 5px;text-shadow: 1px 1px #black;-moz-border-radius: 5px;border-radius: 5px;-webkit-border-radius: 5px;margin-bottom:5px;background: #F5F5F5;border: 1px solid #808080;"><p style="text-align: right;">منبع: فارض نت <br></p><p style="text-align: right;"><a href="http://s1.picofile.com/file/7100520856/piriflax_swf.zip.html" data-mce-href="http://s1.picofile.com/file/7100520856/piriflax_swf.zip.html">40 عدد ساعت فلش در فایل . ZIP</a> </p><p style="text-align: right;"><a href="http://s1.picofile.com/file/7100731505/piriflax_swf_2_.zip.html" data-mce-href="http://s1.picofile.com/file/7100731505/piriflax_swf_2_.zip.html"> </a><a href="http://s1.picofile.com/file/7100731505/piriflax_swf_2_.zip.html" data-mce-href="http://s1.picofile.com/file/7100731505/piriflax_swf_2_.zip.html">50 عدد ساعت فلش در فایل . ZIP</a> </p><p style="text-align: right;"><a href="http://s1.picofile.com/file/7100741612/piriflax_swf_3.zip.html" data-mce-href="http://s1.picofile.com/file/7100741612/piriflax_swf_3.zip.html">60 عدد ساعت فلش در فایل . ZIP</a> </p><p style="text-align: right;"><a href="http://s1.picofile.com/file/7100790749/piriflax_swf_4.zip.html" data-mce-href="http://s1.picofile.com/file/7100790749/piriflax_swf_4.zip.html">70 عدد ساعت فلش در فایل . ZIP</a> </p><p style="text-align: right;"><a href="http://s1.picofile.com/file/7101032682/piriflax_swf_5.zip.html" data-mce-href="http://s1.picofile.com/file/7101032682/piriflax_swf_5.zip.html">80 عدد ساعت فلش در فایل . ZIP</a> </p><p style="text-align: right;"><a href="http://s1.picofile.com/file/7101078602/piriflax_swf_6.zip.html" target="_blank" title="">90 عدد ساعت فلش در فایل . ZIP</a></p></div></div>