تبلیغات
فارض نت اخی جهان - مطالب ابر استخاره

اول وضو بسازد.

سه دفعه سوره فاتحه بخواند. بعدآ بخواند :

 

اللهم انی توکلت بک و تفألت بکتابک فأرنی ما هو المکتوب فی سرّک المکنون فی غیبک اللهم انت الحق أنزل علینا الحق بحق الحق برحمتک یاارحم الراحمین .

قرآن را بگشاید ،از طرف راست 7سطر بشمارد در سطر هفتم هر حرفی بیاید: اگر اولین کلمه با حرف :...... شروع بشود :

أ‌-                   اول کار خیر و آخر کار به فلاح انجامد.

ب‌-               صاحب دولت و منفعت و روزی مند شود .

ت‌-               به صلاح مشغول شود تا پشیمانی نکشد .

ث‌-               دلیل بر یافتن قوه و روزی .

ج‌-                در آن کار جد و جهد نماید که خیر است .

ح‌-                مال حلال یابد .

خ‌-                از خویشاوندان قوت یابد.

د‌-                  با صاحب دولت مشورت نماید و کار میزان گردد .

ذ‌-                  دشمن او مقهور شود .

ر‌-                  مهتری و ریاست و فراخ روزی گردد .

ز‌-                  چند روز صبر کند تا خیر و برکت یابد .

س‌-            صبر نماید .

ش‌-            بهتر است .

ص‌-            چند روز صبر کند .

ض‌-            در عهد خو د تأخیر نکند .

ط‌-                خیر است .

ظ‌-                آنچه می خواهد به او می رسد .

ع‌-                آنچه به او پوشیده است آشکار گردد ،دشمنش رام شود .

غ‌-                باید صدقه دهد .

ف‌-              امور او خوب شود .

ق‌-              باید صدقه دهد .

ک‌-               خوب است .

ل‌-                خیر است .

م‌-                 بسیار بد است .

ن‌-                دلیل پشیمانی است .

ه‌-                 بسیار بد است .

و‌-                  از خلق بی نیاز گردد .

ی‌-              خیلی خوب است .

لا –    بسیار بد است  .                  
:: كلید واژه ها: استخاره ,
: قدیر پیری اخی جهانی
: سه شنبه 10 خرداد 1390