تبلیغات
فارض نت اخی جهان - مطالب ابر بیشترین طول عمر

آیـا می دانید چه کسانی در تاریخ بیشترین طول عمـر را داشتند؟

 

1_آدم ابوالبشـر:1000 سال

2_حواء ام البشـر : 1001 سال

3_شیث ابن آدم :1040 سال

4_انوش ابن شیث:905 سال

5_قینان بن انوش:910 سال

6_مهلاییل بن قینال :895 سال

7_یرد بن مهلاییل :962 سال

8_ادریس بن یزد :365 سال

9_متو شلخ بن ادریس :919 سال

10_لمک بن متو شلخ :780 سال

11_نوح بن لمک :2500 سال

12_کیومرث :1000 سال

13_جمشـــید : 600 یا 900 سال

14_عمر بن عامر :800 سال

15_عــــــــاد:1200 سال

 

البته پیامبرانی نظیر حضرت عیسی حضرت خضر و حضرت الیــاس (هم دوره با حضرت موسی)(ع) با حداقل سن 2006 سال همچنان در حال حیات هستند و پس از ظهور حضرت مهدی در زمره یاوران و مشاوران ایشان قرار خواهند گرفت.

 
:: كلید واژه ها: بیشترین طول عمر , فارض نت ,
: قدیر پیری اخی جهانی
: سه شنبه 10 خرداد 1390